Prin continuarea folosirii acestui site, declar că sunt de acord ca Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor să fie autorizat, prin structurile sale, să proceseze datele mele.

ONPCSB prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Folosim cookie-uri în scopul personalizării conținutului, analizei traficului și analizei informațiilor privind modul în care folosiți website-ul nostru. În cazul în care doriți să continuați navigarea pe website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie. Prelucrarea acestor date este necesară pentru gestionarea relației cu dumneavoastră și pentru respectarea prevederilor legale aplicabile domeniului nostru de activitate.

Pentru preintampinarea diverselor probleme tehnice vă sugerăm să evitați la înscrierea în portalul notificari.onpcsb.ro utilizarea unor adrese de e-mail aferente domeniilor YAHOO.* şi FREEMAIL. Ulterior înscrierii, verificați primirea răspunsurilor și în folderele SPAM sau Junk. Dacă întâmpinați probleme de natură tehnică vă rugăm să ne semnalați aspectele sesizate la adresa notificari@onpcsb.ro

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 53 din 21 aprilie 2022

privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 394 din 21 aprilie 2022

Având în vedere Recomandarea nr. 28 a Grupului de Acţiune Financiară Internaţională, potrivit căreia "statele trebuie să se asigure că anumite categorii de afaceri şi profesiuni nonfinanciare desemnate sunt supuse sistemelor eficiente de monitorizare şi asigurare a conformităţii lor cu cerinţele de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului", luând în considerare faptul că România se află în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval, care se desfăşoară până în luna octombrie 2022 şi în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului cu Recomandările Grupului de Acţiune Financiară Internaţională şi dreptul Uniunii Europene, cât şi eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde, considerând de maximă importanţă adoptarea măsurilor propuse, întrucât România trebuie să dovedească, în cadrul celei de-a V-a Runde de evaluare Moneyval, faptul că are un cadru legislativ care să permită identificarea, supravegherea şi controlul unor categorii de entităţi raportoare, întrucât, pentru a asigura o supraveghere şi monitorizare eficientă a acestor categorii de entităţi raportoare, este necesară identificarea celor care desfăşoară efectiv activităţile care intră sub incidenţa Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care a transpus în legislaţia naţională Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, ţinând cont de faptul că neîndeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate şi, pe cale de consecinţă, la includerea de către Grupul de Acţiune Financiară Internaţională a României pe lista ţărilor cu deficienţe strategice ale regimului de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, aşa-numita listă "gri", fapt ce determină consecinţe negative economice, politice şi sociale importante, întrucât această situaţie poate fi evitată doar prin adoptarea reglementărilor propuse în procedură de urgenţă, iar intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă va demonstra voinţa României de a implementa standardele Grupului de Acţiune Financiară Internaţională şi de a asigura mecanisme concrete care să permită identificarea şi supravegherea categoriilor de entităţi raportoare vizate, întrucât reglementarea propusă nu poate fi adoptată printr-un alt instrument legislativ care să permită evitarea rapidă a consecinţelor negative economice, politice şi sociale importante, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 301 se introduce un nou articol, articolul 302, cu următorul cuprins:

"Art. 302 - (1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) - k) au obligaţia de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activităţii care intră sub incidenţa prezentei legi, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activităţi.

(2) Forma şi conţinutul notificării prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

2. La articolul 43 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"i) nerespectarea prevederilor art. 302 alin. (1)."

3. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), g) şi h) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei, iar contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."

Art. II - (1) Ordinul preşedintelui Oficiului prevăzut la art. 302 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) - k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, care, la data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui Oficiului prevăzut la art. 302 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, desfăşoară activităţi ce intră sub incidenţa Legii nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, transmit notificarea în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui ordin.

Art. III - (1) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. II alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13, 28 şi 29.

Art. IV - Prevederile art. I pct. 2 şi 3, precum şi ale art. III intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.